logo for Radontech T Elvestad

Radonekspertise med over 25 års erfaring 

Våres fagområder

BYGNINGER

BYGGEGRUNN

HUSHOLDNINGSVANN

Målinger & Analyser

Radonmåling i inneluft

 • Korttids radonmåling (3 - 7 dager) med utplasserte Eperm elektret målere og digitale målere.


Evt. med kontinuerlig  radonmåler Atmos 12DB for å se radonets variasjon i sann tid på et kurvediagram.


 • Langtidsmåling (2 måneder) med lukket CR39 sporfilm.

Radonanalyse av husholdningsvann

 • Måling og analyse av husholdningsvannet fra boret brønn 


Radonanalyse av jordmasser

 • Radon i grunnen måles direkte med Markus 10 måler og jordspyd som rammest ned til 70 cm dybde i jordmonnet


Målinger av fjellgrunn, stein og løsmasser

 • Spektrometeret GR 135 viser konsentrasjonen av Uran (U-238), som er opphavet til radon (Rn-222). Herav vil man kunne beregne radongassens potensiale i byggegrunnen

Rådgivning

Radonkonsulentrapport etter utført befaring

 • Basert på våre målinger og nasjonale bestemmelser vil det utarbeides en konsulentrapport som beskriver situasjonen med hensyn på radon i det aktuelle bygg.


Rådgivning og kartlegging av tiltak

 • Det gis rådgiving om helse, miljø og sikkerhet samt detaljerte beskrivelser av de ulike kosteffektive tiltak mot radon som kan være mulig å gjennomføre i det aktuelle bygg.

Tiltak

Tiltak mot radon i eksisterende bygg kan være:

 • Tettetiltak av sprekker i grunnkonstruksjonen
 • Punktavsug mot grunnmassene; herunder Radonsug 
 • Radonbrønn rettet mot løsmasser under og ut for ringmurer
 • Radonpute som virker ved at et tilført lufttrykk vil dempe ekshalering av radon fra grunnmassene
 • "RADONETT" radonavskiller for filtrering av radon fra husholdningsvannet.


Tiltak mot radon i nybygg:

 • Tiltaket mot radon i nybygg skal i Norge alltid være å montere radonsperre mot grunnmassene, samt at dette tiltak skal sikres med et system for ventilasjon av løsmassene ut til friluft. Vi følger opp dette.                                    

VÅR TILTAKSREKKEFØLGE

01.

Målinger og analyse


Sporfilmmålinger etterfulgt av egne korttidsmålinger for å finne hvordan radon skal angripes. 

02.

Konsulentrapport


En beskrivelse av forstående tiltak, samt den effekt på radon som herav forventes. Her gis det også et  bindende anbud.


03.

Tiltak og utbedring


Den fysiske gjennomføring av tiltaket


04.

Oppfølging


Etterkontroll av

tiltaket med korttids kontrollmålinger samt tilrettelegging for kontroll med sporfilmmålinger.